Teradata Value Analyzer - TVA

מערכת Teradata Value Analyzer) TVA) הינה כלי לחישוב רווחיות ברמת פירוט עמוקה, תוך התחשבות בכלל הוצאות הארגון/החברה והקצאתן על פני יחידות הרווחיות השונות (בעזרת כלי זה ניתן לעשות ניתוח רווחיות לחברה).

תוכנת ה- TVA מאפשרת ניתוח רווחיות ברמת הארגון על כלל מחלקותיו, ובמקביל משרתת גם את הצורך של מנהלי הארגון בניתוח רווחיות ברמת פירוט ומיקוד גבוהה, לצורך תמיכה בפעילות התפעולית היומיומית. לדוגמה: מנהל השיווק יכול לנתח מי הלקוחות הרווחיים ביותר מבחינת מכירות, מנהל השירות יכול לנתח זאת מבחינת עלות מתן השירות, ומנהלי המוצרים יוכלו לנתח זאת מבחינת המוצר. תוכנת TVA מיועדת לתת מענה לכל אחד מהמנהלים הללו ולכולם גם יחד כאחד, ברמות השונות של פירוט והכללה.


המערכת מאפשרת להגדיר חוקים עיסקיים עם פרמטרים רבים לחישוב רווחיות על מרכיביה השונים. TVA פועל בגישה של "מלמטה-למעלה" (“Bottom-Up”) ומבצע הקצאה של הכנסות והוצאות ברמת הטרנזקציה, האירוע, והפעילות הספציפית בארגון. לאחר החישוב ניתן לערוך סיכומים לכל יחידה עיסקית בארגון – לקוח, מוצר, ערוץ, סניף, סוכן, וכד', בהתאם לקשרים המוגדרים בארגון. חישוב הרווחיות בצורה זו מדויק ומאפשר לתת שירות יעיל יותר תוך התחשבות ב"ערך הכלכלי" ומנגד ב"עלות הכלכלית" של כל לקוח לארגון.

יתרונות השימוש במערכת:

• מערכת ה-TVA מתחשבת בכל הנתונים המשפיעים על הרווחיות והמאוכלסים במודל הנתונים הפיננסי בארגון. ניתן להתאימה למודל נתונים ספציפי כזה או אחר שקיים כבר בארגון.
• המערכת מאפשרת הגדרה של תלות בין חוקים עיסקיים וביצוע בדיקות באמצעות “WHAT IF”.
• המערכת שומרת את תוצאות חישובי הרווחיות בטבלאות ייעודיות ומאפשרת להציג מספר רב של דיווחים המתבססים על טבלאות אלה – ניתוח רווחיות.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל- 050-8234085
או באימייל: tal@ncr.co.il

 

סגור נגישות